Výzva k zasílání návrhů panelů 

S potěšením dáváme na vědomí, že je otevřena výzva k zasílání návrhů panelů na Bienále české lingvistiky (BČL), které se bude konat 18.–20. 9. 2024 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Bienále české lingvistiky je nová konference, která je primárně určena všem lingvistkám a lingvistům působícím v Česku, ale jsou na ní vítáni i zahraniční účastníci s vazbami na české prostředí. Konference se koná pod záštitou Jazykovědného sdružení České republiky Bienále bude putovní; předpokládáme, že další ročník (2026) se bude konat na jiné, mimopražské instituci. 

Obsahovým těžištěm Bienále budou – po vzoru konferencí evropské Societas Linguistica Europaea či německé Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschafttematické panely organizované lingvisty z českých akademických a vědeckých pracovišť. Nad rámec tematických panelů jsou v plánu plenární přednášky zvaných hostů (včetně zahraničních), posterová sekce (bez tematického omezení) a panel otevřený veřejnosti a médiím. Organizace tak bude distribuována mezi lokální organizátory a organi­zátory tematických panelů. Panely mohou být zaměřeny na různé lingvistické subdisciplíny, různé jazyky, interdisciplinární přístupy, metodologické otázky či různé teoretické a popisné koncepce.

Pokud máte zájem organizovat tematický panel, zašlete svůjnávrh nejpozději do 1. 10. 2023 na adresu bcl2024@ff.cuni.cz. S případnými dotazy se na nás neváhejte obrátit. 

Náležitosti návrhu panelu 

Návrh panelu sestává z níže uvedených položek. Použijte prosím příslušnou šablonu.

  1. Název panelu. 
  2. Organizátoři. 
  3. Afiliace organizátorů (aspoň jeden musí být z pracoviště v ČR) a kontakt (e-mail). 
  4. Popis panelu shrnující hlavní témata, výzkumné otázky a cíle, včetně seznamu citované litera­tury (max. 500 slov bez bibliografie). 
  5. Předpokládaný počet příspěvků (minimálně 6, maximálně 15) ve formátu 20 minut prezentace plus 10 minut diskuze. 
  6. Seznam možných témat příspěvků a předběžně oslovených účastníků, kteří mají o panel zájem a jsou ochotni zaslat abstrakt do recenzního řízení. Mělo by jít přibližně o polovinu z celkového počtu plánovaných účastníků panelu. Do recenzního řízení pro daný panel mohou příspěvky posílat i další zájemci, kteří nebyli v návrhu uvedeni. Organizátoři panelu mohou do panelu také pozvat jednoho až dva zvané přednášející (bez nároku na finanční příspěvek od organizá­torů konference), jejichž příspěvky nebudou procházet recenzním řízením. 
  7. Předpokládaný jednací jazyk (čeština/slovenština či angličtina). 
  8. Nepovinný bod: návrh na možný publikační výstup daného panelu (v gesci organizátorů panelu). 

Návrh panelu by měl být formulován v jednacím jazyce panelu. Návrhy projdou recenzním řízením a o jejich zařazení na program konference rozhodne programový výbor.

Zasílání abstraktů do přijatých panelů a posterové sekce 

Po přijetí návrhu panelu do programu Bienále (vyrozumění do 17. 11. 2023) bude vydána výzva pro zasílání abstraktů na Bienále. Autoři abstraktů si budou moci vybrat, do jakého panelu svůj příspěvek hodlají přihlásit, příp. mají-li zájem prezentovat poster mimo tematické panely. Každý abstrakt bude posouzen třemi experty. V případě příspěvků zaslaných do panelů bude jedním z posuzovatelů organi­zátor panelu.